Reklamace a vracení zboží

Zlobí Vás zboží, které jste u nás zakoupil/a? Je ještě v záruční době?

V případě že Vám zboží nějak jinak nevyhovuje, tak ho můžete vrátit dle obchodních podmínek do 14 dní

Obraťte se na nás a my to vyřešíme k co největší Vaše spokojenosti!
Před odesláním zboží nám, poprosili bychom Vás věnovat 5-10 minut Vašeho času, abyste se seznamil/a s podmínkami postupu reklamace a vrácení.

Vytiskněte si náš jednoduchý reklamační formulář nebo formulář k odstoupení od kupní smlouvy, přiložte kopii daňového dokladu (faktury) a spolu se zbožím jej odešlete na adresu (kontaktujte prosím nás předem):


SVÍČKUJ s.r.o.
IČO: 19951108
DIČ: CZ19951108


se sídlem: Rybářská 89/44, 746 01 Opava - Předměstí
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 94134/KSOS Krajský soud v Ostravě

Formuláře ke stažení: 

ODSTOUPENI_OD_KUPNI_SMLOUVY_SVICKUJ

REKLAMACNI_LIST_SVICKUJ

 


Děkujeme Vám za pochopení a za Váš nákup.

 

Reklamační řad

Provozovatel:
SVÍČKUJ s.r.o.
IČO: 19951108

se sídlem: Rybářská 89/44, 746 01 Opava - Předměstí
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka: C 94134/KSOS Krajský soud v Ostravě


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ
Tento reklamační řád je závazným ustanovením a shrnuje vzájemný obchodní vztah, podmínky, pravidla, práva a povinnosti mezi vámi jakožto nakupujícím zákazníkem (dále jen "Kupující") a provozovatelem internetového obchodu www.SVICKUJ.cz (dále jen "Prodávající"). Závazným se pro obě strany stává okamžikem uzavření kupní smlouvy (datum přijetí objednávky Kupujícího Prodávajícím).

2. ZJEVNÉ VADY PŘI PŘEVZETÍ ZBOŽÍ
Vykazuje-li zboží při přebírání od dopravní společnosti zjevné vady, tedy zejména porušený obal, je Kupující oprávněn zásilku nepřevzít. V takovém případě sepíše Kupující se zaměstnancem dopravní společnosti protokol o poškození zásilky. V takovém případě zůstává nárok Kupujícího na poskytnutí řádného plnění ze strany Prodávajícího nebo na vrácení kupní ceny dle volby Kupujícího. V případě, že Kupující zásilku od dopravní společnosti převzal a zjistil zjevné vady po rozbalení zásilky (neúplnost zásilky, mechanické vady), je povinnen neprodleně, nejpozději však do 3 dnů od převzetí zásilky, toto písemně oznámit Prodávajícímu.

3.VRÁCENÍ ZBOŽÍ BEZ UDÁNÍ DŮVODU
Dle zákona 367/2000 Sb. má Kupující právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění bez udání důvodu. Zboží musí být vráceno na adresu partnera Prodávajícího (Vaše Vénovy železné dráhy s.r.o.) jako obyčejný balík. S přídaním kontaktního telefona:+420 605 331 364.

Zásilky vrácené formou dobírky nebudou přijaty. Zboží včetně originálního obalu musí být neporušeno, nepoškozeno, nepoužito. Musí být přiloženy všechny doklady, návody, záruční listy apod. a zboží musí být schopno k další distribuce. Součástí vrácené zásilky musí být kopie dokladu o koupi v našem obchodě - faktura. Na základě takto vráceného zboží budou Prodávajícím neprodleně vráceny peníze za objednané zboží a to ve výši částky, za kterou bylo zboží zakoupeno včetně nejlevnějšího dopravného. V případě nedodržení výše uvedených podmínek nebude Prodávající schopen akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno na náklady Kupujícího zpět. Pokud nebude zboží převzato a vrací se zpět, Prodávající má nárok účtovat skladné za každý den prodlení vyzvednutí zboží v rozsahu 0,05% od hodnoty zboží. Na vrácení zboží je potřeba předem upozornit na email Prodávajícího svickuj@email.cz a to ve znění: "Chci jednostranně odstoupit od smlouvy ze dne dd.mm.rrrr číslo (číslo objednávky) a požaduji vrácení uhrazené částky za zboží na účet číslo (vaše číslo účtu). Datum a podpis.".

4. ROZPOR S KUPNÍ SMLOUVOU
V případě, že zboží při převzetí Kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou ("rozpor s kupní smlouvou"), má Kupující právo na to, aby Prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu zboží uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku Kupujícího buď výměnou zboží, nebo jeho opravou. Není-li takový postup možný, může Kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny zboží, nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud Kupující před převzetím zboží o rozporu s kupní smlouvou věděl, nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí zboží, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze zboží, nebo pokud se neprokáže opak.

5. MÍSTO UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE
Reklamace zboží se uplatňuje vždy v provozovně partnera Prodávajícího. Adresa provozovny je Rybářská 44, Opava, 746 01. Pokud se Kupující rozhodne reklamované zboží na adresu provozovny zaslat, předem musí oznámit o tom Prodávajícího a to buď telefonické nebo mailem na adresusvickuj@email.cz. Ve vlastním zájmu si vede tak, aby bylo zboží zabaleno do vhodného a dostatečně chránícího obalového materiálu vyhovujícího nárokům přepravy křehkého zboží.

6. ZPŮSOB UPLATŇOVÁNÍ REKLAMACE
Reklamace se uplatňuje jednostranným právním úkonem, kterým Kupující vytkne konkrétní vadu, sepíše jak se vada projevuje a sdělí, jaký konkrétní nárok z odpovědnosti za vadu uplatňuje (reklamační protokol). Toto provede písemně a emailem doručí Prodávajícímu. Dokumentace vady ve formě přiložené fotografie může zjednodušit celý proces reklamace. V žádném případě bez předchozího písemného oznámení reklamace neposílejte zboží na adresu Prodávajícího. Od převzetí zboží Prodávajícím začíná běžet lhůta 30 dní pro odstranění vady. Prodávající neprodleně kontaktuje Kupujícího a dohodne s ním nejvhodnější formu reklamační procedury. K reklamaci je ve všech případech nutné předložit reklamační protokol, kopii dokladu o koupi v našem obchodě - fakturu, kompletní výrobek. Pokud se jedná o opětovnou reklamaci, je Kupující povinen předložit rovněž kopii protokolu o předchozí záruční opravě. V případě, že Prodávající nebude schopen zrealizovat reklamaci do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, přiznávají se Kupujícímu stejná práva, jako by se jednalo o neodstranitelnou vadu, která zcela znemožňuje užití zboží a Kupující má nárok na výměnu zboží za stejné nebo obdobné jakosti, kvality a druhu.

7. NEOPRÁVNĚNÁ REKLAMACE, ZÁNIK NÁROKU NA REKLAMACI
Pokud byla reklamace neoprávněná, Kupující je povinen uhradit Prodávajícímu náklady jemu vzniklé v souvislosti s neoprávněnou reklamací. Nárok na reklamaci zaniká při používání zboží v podmínkách, které neodpovídají podmínkám uvedeným v dokumentaci ke zboží (mezi dokumentaci se počítá i upozornění na originálním obalu zboží), nešetrným, nadměrným či neodborným zacházením, zásahem vyšší moci.

Záruka nevztahuje na poškození vzniklá:
1) mechanickým poškozením zboží
2) elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje)
3) používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno
4) neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží
5) zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami
6) provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů
7) zboží, které bylo upravováno zákazníkem (nátěry, ohýbání atd.), vznikla-li vada v důsledku této úpravy
8) zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí

8. KONTAKT PRO REKLAMACI
K vyřizování reklamace používejte tento kontakt:
+420 605 331 364

Reklamační řád je platný od 01.6.2023.

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz